Koncertní programy

Regnum et imperium

Vznik samostatné Československé republiky je v tomto jubilejním roce připomínán v různých souvislostech. Často se mluví o historických okolnostech i národních tradicích.

Adventus Domini

Představme si následující obraz: zasněžená krajina českého venkova, zimní noc ještě nejeví známky rozednívání, ale na vršku uprostřed vesnice svítí okna kostela, k němuž z několika stran proudí řady věřících s rozžatými lucernami. Zní to téměř jako pokus o kýč, avšak takto skutečně vzpomínají pamětníci na takzvané rorátní mše, které se konaly v době adventní brzo ráno před rozbřeskem. V řadě obcí se tento zvyk praktikuje dodnes.

Zpěv při bohoslužbě

Dnešní repertoár souboru zahrnuje zpěvy všech liturgických období a hlavních církevních svátků. Gregoriánský chorál doplňuje bohoslužbu svou prostou důstojností, zatímco polyfonie ji obohacuje slavnostnějším zvukem.

Hodinky

Již od roku 1989 se datují první pokusy souboru Schola Gregoriana Pragensis představit posluchačům svět klášterní liturgie s jeho strukturou a bohatým repertoárem. Pravidelný celodenní rytmus “hodinek” — zpěvu žalmů proloženého hymny, responsorii a lekcemi — tvoří harmonické vyvážení mezi denní prací a modlitbou. Zaměření může být inspirováno buď liturgickou dobou (např. Velikonoce), církevním svátkem (sv.

Petr Eben: Missa Adventus et Quadragesimae

Adventní a postní mše pro jednohlasý mužský sbor a varhany. Kromě provedení při liturgii je možná i koncertní verze v kombinaci s chorálními zpěvy po vzoru programu Antica e moderna.

Rosu dejte nebesa

Liturgické zpěvy čtyř adventních nedělí.

Hle, přijde Pán

Program uvádí tři historické etapy adventních a vánočních zpěvů: nejstarší vrstvu gregoriánského chorálu z 1. tisíciletí, repertoár pražské katedrály ze 14. století a zpěvy pozdního středověku z českých pramenů 15. století.

Nativitas - Domini

Rekonstrukce části vánoční liturgie podle původních pramenů nás přenáší do Prahy císaře Karla IV. Posluchači uslyší kromě jiného pěvecky náročné a velmi působivé vícehlasé lekce, z nichž některé se podařilo objevit teprve před pár lety (srov. CD In Pragensi Ecclesia).

Cantus gregorianus et organum

Řada společných projektů s varhaníkem Tomášem Thonem využívající střídání gregoriánského chorálu a varhan v liturgické praxi renesance a baroka.

— Pierre Attaignant (1494-1552): Missa Kyrie fons — mešní ordinarium pro varhany a gregoriánský chorál, repertoár Velikonoční neděle.

Dialog lidského hlasu a strun

Schola Gregoriana Pragensis a violoncellista Jiří Bárta. Dialog staré a soudobé hudby aneb jak přirozeně je možno propojit gregoriánský chorál a ranou polyfonii s repertoárem a improvizací pro sólové violoncello.

Antica e moderna

Tento program je spojením dvou hudebních světů, které jsou sice časově značně vzdálené, zároveň však ale velmi blízké. Mají totiž společné poslání — zpěv při křesťanské bohoslužbě. První část koncertu je věnována gregoriánskému chorálu a rané polyfonii.

Liturgický rok v gregoriánském chorálu

Program vychází ze dvou stejnojmenných 55-tidílných cyklů, které byly s velkým úspěchem odvysílány na stanici Českého rozhlasu 3–Vltava v letech 1995–96 a 1999–2000. Posluchačům nabízí pohled na hudební rozmanitost a bohatství gregoriánského zpěvu v rámci jednotlivých liturgických období (srov. CD Liturgický rok). 

Čeští světci v nebeském Jeruzalémě

Zpěvy oslavující nejvýznamnější české světce středověku (sv. Vojtěch, sv. Ludmila, sv. Prokop, sv. Václav), které vycházejí z bohaté české chorální tradice (srov. CD Bohemorum sancti). 

Passio Domini

Chorální pašije tematicky doplněné gregoriánskými responsorii a antifonami, které přibližují a umocňují prožitek významných momentů posledních chvil Ježíše Krista. Obdobným způsobem zpracovává tento biblický příběh i J. S. Bach.

Rosa mystica — Mariánská úcta ve středověkých Čechách

Uctívání Panny Marie bylo ve středověku velmi populární. Jeho oblibu si připomeneme jak repertoárem karolínské doby z 9.–11. století, tak i skladbami z českého prostředí pozdního středověku (srov. CD Rosa mystica).

Franusův kancionál

Codex Franus je významným dílem české hudební tradice nejen svými rozměry (66 x 43 cm, 367 listů, váha několik desítek kilogramů), ale především svým obsahem. Dal jej dne 8. listopadu 1505 na vlastní náklady zhotovit zámožný hradecký soukeník Jan Franus. Program je výběrem toho nejlepšího z této sbírky a svědčí o mimořádné rozmanitosti duchovní hudby své doby.

Ach, homo fragilis

Na samém sklonku středověku se výrazně stupňuje zájem o témata lidské křehkosti a pomíjivosti. V té době vznikají v Čechách poetické, písním podobné skladby zvané lejchy. Mohly se uplatnit jak v liturgii, tak i při akcích společenského charakteru. Jejich text je neobyčejně expresivní s řadou naturalistických apokalyptických obrazů. V některých případech jde až o jakési hudebně-literární “tance smrti”.

G. de Machaut: Messe de Nostre Dame

Guillaume de Machaut je předním představitelem polyfonního stylu, označovaného jako Ars nova. Z hlediska české historie je zajímavostí, že krátce působil jako sekretář na dvoře krále Jana Lucemburského. Snad nejznámějším Machautovým dílem je slavná polyfonní Messe de Nostre Dame. Její mystický náboj přenese posluchače do prostředí remešské katedrály, pro niž byla tato mariánská mše napsána.

Maiestas Dei

Těžištěm programu je tvorba skladatele, o němž bychom s určitou nadsázkou mohli říci: “jeho nohy jsou ještě ve středověku, ale hlava již v renesanci”. Tento vynikající autor polského původu působil v prvé polovině 15. století na dvoře Fridricha III. a pobýval pravděpodobně také v Čechách (snad v prostředí Karlovy university), neboť právě v českých pramenech je dochována většina jeho díla.

Ars antiqua

Paříž byla ve 13. století mimořádným centrem kulturního života. Se svými sto tisíci obyvateli byla bezkonkurenčně největším městem Evropy. Díky koncentraci obyvatelstva všech stavů a profesí od panovnického dvora až k řemeslníkům a potulným hudebníkům vznikl pozoruhodný "tavící kotel", v němž se prolínaly či koexistovaly nejrůznější hudební žánry.

Počátky gregoriánského chorálu se datují již do prvních století našeho letopočtu. Ve své historii prošel mnoha zajímavými vývojovými etapami a zároveň se stal východiskem i pro ranou polyfonii. Program představuje průřez tím nejpoutavějším od prosté žalmové recitace až po bohatě zdobené komposice a vícehlasé skladby.

Interpretační semináře, praktický nácvik se sborem, přednáška s ukázkami v interpretaci Scholy, např. o historii gregoriánského chorálu, o české chorální tradici apod.

Možnost provedení programů Antica e moderna, Missa Adventus et Quadragesimae a Cantus gregorianus et organum je podmíněna varhanami s odpovídající dispozicí v dobrém technickém stavu.